محصولات  این شرکت در دو گروه ابزار دقیق و اتوماسیون با دسته بندی زیر قابل ارائه میباشد: