ابزار دقیق

ابزار دقیق ، پایه کنترل فرآیند های صنعتی محسوب می شود. برای کنترل فرآیندهای پیچیده صنعتی از قبیل فرآیندهای مرتبط با صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و ... لزوم استفاده از انواع مختلف تجهیزات ابزار دقیق اجتناب ناپذیر است.
در فرایندها ی صنعتی ممکن است کمیتهای متعددی همچون دما ، دبی ، فشار ، سطح و... به طور همزمان اندازه گیری شوند. امروزه ابزار دقیق از سیستمهای آنالوگ مطلق به سیستمهای هوشمند که محدوده آن از پتانسیومترهای ساده تا آنالایزر های پیچیده توسعه پیدا کرده است.