دماسنجی

دما نشان دهنده میزان فعالیت مولکولی مواد است. زمانی که این فعالیت مولکولی افزایش می یابد ، دمای جسم زیاد می شود.
گرم وسرد بودن ، توصیفی ذهنی از میزان فعالیت مولکولی است. نیاز به روشهای دقیق و مناسب در توصیف دما ، منجر به ابداع تجهیزات و سنسورهای مختلف اندازه گیری دما شده است .
سنسورهای دما برای بیان مقدار دما از مقیاسهای استاندارد و جهانی استفاده می کنند. از آنجا که این مقیاس ها بر پایه نقاط ثابت در طبیعت (مانند نقطه انجماد آب ) هستند ، بنابراین سنسورها، توصیف دمایی را ارائه می دهند که هم کمی است و هم عینی.