سطح سنجی

سطح سنجی یا اندازه گیری ارتفاع سطح سیال مورد اندازه گیری از پائین مخزن تا گاز یا بخار یا ماده دیگری که روی آن را پوشانده است تعریف میگردد.
نمونه های بسیاری از این سطح سنجی و کنترل سطح مایعات حتی در زندگی روزمره نظیر سطح مخزن بنزین وسیله نقلیه ، کولر آبی و ... استفاده میگردد که با توجه به نوع سیال ، فشار آن ، دما  ، چند فازی بودن  و نوع خروجی تجهیز و ... از روشهای سطح سنجی مختلف میتوان استفاده کرد.