سطح سنج راداری

این سطح سنج ها با ارسال و دريافت امواج رادار  با (فركانس  GHz 26 ) پريودهاي زماني كوتاه و متداوم ، ارتفاع مخازن داراي سيالهاي مايع وجامد را اندازه گيري مي نمايد .