فشارسنجی

کمیت فشار ، یکی از رایجترین متغیرهای اندازه گیری در سیستمهای کنترل صنعتی است ، به همین دلیل روشهای مختلفی برای تعیین و اندازه گیری آن وجود دارد. اندازه گیری فشار می تواند شامل اندازه گیری فشار بخار ، فشار آب تزریقی ، فشار کندانسور، فشار روغن و ... باشد.
اندازه گیری فشار نه تنها برای کنترل و مانیتورینگ خود این کمیت مهم است بلکه برای اندازه گیری پارامترهای دیگری از قبیل سطح ، دبی و حتی دما در روشهای اختلاف فشار نیز اهمیت دارد.