گاز سنج ثابت

نصب گازسنج های ثابت در محیط های صنعتی که امکان نشت دائمی انواع گازهای خطرناک مانند گاز های سمی و قابل اشتعال وجود دارد امریست اجتناب ناپذیر.